Bestuur

S.K.O. Het Groene Lint heeft één fulltime bestuurder in dienst. Hij bestuurt de stichting in de zin van de wet en is belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen. Aan de bestuurder komen alle bevoegdheden ten aanzien van de stichting en de scholen toe, met uitzondering van die bevoegdheden die op grond van de statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Daarbij gaat het onder andere om het vaststellen van de missie en visie van de stichting alsmede het strategisch beleid; het vaststellen van de meerjarenbegroting, jaarbegroting en het jaarverslag conform de geldende wet- en regelgeving (waarin in elk geval opgenomen de jaarrekening en het bestuursverslag); het wijzigen van de statuten.

De bestuurder voert overleg met de directeuren over zaken, die voor meer dan één school dan wel voor de stichting als geheel van belang zijn. De focus ligt op beleidszaken, niet op operationele zaken. De bestuurder stelt jaarlijks na overleg met de directeuren voor de start van het nieuwe schooljaar een jaarplan op waarin is aangegeven welke bovenschoolse zaken in het Directeurenberaad aan de orde zullen komen.

Bestuurder per 1-10-2022:

Arnoud van Leuven

e-mailadres: arnoudvanleuven@hetgroenelint.nl 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl