Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van S.K.O. Het Groene Lint toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

 Samenstelling Raad van Toezicht

  • Mevr. F. Cerini (voorzitter)
  • Mevr. K. Groenendijk
  • Mevr. J. Hesselberth
  • Dhr. J. Aarts
  • Dhr. R. Malag

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

  • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
  • het conform de statuten houden van toezicht en controle op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, alsmede op naleving van de beleidskaders, het managementstatuut, het functioneren van de bestuurder, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
  • het als werkgever zorgdragen voor een goed functioneren van de bestuurder (door benoeming, beoordeling en ontslag van de bestuurder);
  • het gevraagd en ongevraagd met raad terzijde staan (klankbord) van de bestuurder;
  • het nemen van besluiten m.b.t. de statutair toegewezen beslissingen.
Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl